Verksamhet & pedagogik

 Vår barnsyn

 • Vi ser ett kompetent barn med drivkraft att utforska omvärlden och skapa sin egen kunskap
 • Varje barn är unikt
 • Barn är inte på ett visst sätt, barn blir i relationer med andra barn och vuxna, miljö och material
 • Vi har en stark tilltro till att alla barn KAN
Vår kunskapssyn
Barn lär sig:
 • när de är trygga
 • hela tiden och med alla sinnen
 • genom språk och kommunikation
 • i lek och i samspel med andra barn, vuxna och miljön
 • genom utmaningar och problemlösning
 • genom att iaktta, uppleva, utforska och reflektera
Vår pedagogroll
Vi vill ge alla barn förutsättningar att utvecklas och lära genom att:
 • visa vår tilltro till att alla barn kan, ställa positiva förväntningar och uppmuntra och stötta varje barn att använda hela sin förmåga
 • utforma en verksamhet som utgår från barnens tankar, erfarenhetsvärld och intressen
 • erbjuda en miljö som lockar till nyfikenhet, utforskande och samspel
 • vara medforskande pedagoger som samtalar och reflekterar tillsammans med barnen
 • kontinuerligt reflektera över barnens lärprocesser och hur vi kan möta och utmana barnen i deras lärande
 • ge barnen delaktighet och inflytande i verksamhetens innehåll
Uppdaterad: