Verksamhet & pedagogik

Det kompetenta barnet i fokus

Vår verksamhet bygger sig på ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vårt ställningstagande är att bland annat att vi ser varje barns kompetens och planerar och utför vår undervisning utifrån att barn KAN och VILL. Barnen möter en vardag där de själva utvecklar sitt lärande med stöttning av pedagogerna. Under dagen delas barnen in i olika gruppkonstellationer beroende på aktivitet. Det är barnens intressen, nyfikenhet och frågor som styr hur vår verksamhet och undervisning utvecklas, och all undervisning sker kopplat till läroplanen.

 

Barns delaktighet och inflytande

På vår förskola är barnen delaktiga i dokumentation och utvärdering. De får till exempel vara med och påverka vad vi presenterar i våra veckobrev i Unikum samt i innehållet i deras egna lärloggar. På förskolan har vi bland annat även ett Barnråd, där två barnrepresentanter från varje avdelning regelbundet träffas och deltar i diskussioner kring utveckling av förskolans verksamhet. Det kan till exempel beröra våra olika aktivitetslådor, utformning av våra olika lärmiljöer både inne och ute, samt trygghetsvandringar.

 

Hållbar utveckling och möte med vär(l)den

Vi ger barnen förutsättningar att utveckla kunskap genom att utforska, ställa frågor och samtala om hur de olika val vi gör bidrar till en hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social som miljömässig. Vi synliggör också alla människors lika värde och olikhet för barnen på ett positivt sätt. Förskolan innehar Grön Flagg-certifiering i hållbar utveckling från stiftelsen Håll Sverige Rent. Programmet hjälper oss att väcka upptäckarglädje kring olika hållbarhetsfrågor. På förskolan källsorterar vi bland annat tillsammans med barnen, vi använder oss också av återvunnet material eller sådant som vi kan få tag i vår natur, vi samtalar och reflekterar kring olika dilemman inom ämnet och vi arbetar fram problemlösningar för att bidra till hållbar utveckling.

 

Digitalisering för lärande

Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. Vi ger barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Förskolans digitala lärmiljöer kompletterar våra övriga material. Vi har projektorer som vi kan koppla upp mot en dator och en lärplatta för att reflektera tillsammans över sagor och bilder. Vi använder oss även av olika digitala material för att skapa en digitaliserad lärmiljö; till exempel har vi digitala mikroskop, projektorer, robotar för programmering, dokumentkameror och möjlighet till att utforska och skapa med hjälp av green screen. Genom att arbeta med dessa digitala verktyg skapar vi bland annat möjligheter till att introducera källkritik för barnen.

Uppdaterad: